Forsikring

Som medlem i Åseral Idrettslag er du godt forsikra, både via idrettslagets eigen forsikring hjå IF, via Norges Idrettsforbund (NIF) og som aktiv fotballspelar gjennom Fotballforbundet.

Forsikring IF omfattar:

  • Deg som utøvar (alle aldre) i organisert aktivitet i regi av ÅIL
    (Gjeld kun deg som medlem i ÅIL)
  • Du som deltek på dugnad i regi av ÅIL
  • Du som har verv eller utfører oppgåver for ÅIL
    (gjeld kun deg som medlem i ÅIL)

Forsikring NIF omfattar:
Meir informasjon om NIFs ordning finn du her!

a) Medlemar av lag tilslutta NIF
b) Deltakarar på idrettsskular godkjent av NIF
c) Born som ikkje er medlem av lag/klubb som deltek i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi.
d) Born med nedsett funksjonsevne omfattast og av forsikringa
e) Flyktningar/asylsøkjarar omfattast av dekninga for behandlingsutgifter, sjølv om dei ikkje er medlem av norsk folketrygd, under føresetnad. at dei tilfredsstiller krava i pkt. 2
f) Trenarar, leiarar og oppnevnte dommarar som hjelper til ved organisert aktivitet for born under 13 år.
g) Forsikringa gjeld over heile verda

Forsikring hos Norges Fotballforbund:

ÅIL har lagsforsikring for registrerte lag i serien.
Meir informasjon om forsikringa frå Norges Fotballforbund finn du her!