Politiattest

Idrettsstyret har med hjemmel i strafferegistreringsforskriften § 12 nr 4p, vedtatt at alle idrettslag fra og med 1. januar 2009 plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver for laget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Dette omfatter både personer som skal påta seg nye oppdrag for laget og personer som er i et løpende oppdrags-/ansettelsesforhold for laget.

Trenere, instruktører og lagledere som skal ha direkte kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, vil alltid være omfattet av ordningen.

Kravet om politiattest kommer fra et ønske om å sikre at alle mindreårige og mennesker med utviklingshemming i norsk idrett får lik rett til beskyttelse. Det er et overordnede ønske at norsk idrett skal være et trygt sted få være for alle.

Det anbefales at politiattesten fornyes hvert tredje år.

Politiet utsteder attest til alle over 15 år.

Søknadsprosedyre

Det er personen selv som skal ha attesten, som sender søknad til politiet. Når søker mottar attesten fra Politiet, skal denne fremvises for idrettslaget for å være gyldig.
Mer informasjon om prosedyre finner du her:

Hvordan søke

Link til elektonisk søkeportal her

Søker trenger bekreftelse fra idrettslaget som vedlegg til sin søknad. Ta derfor kontakt med idrettslaget.

Kontaktperson: Inger A.  Åsland, iaasland@online.no