Stipend og tilskuddsreglement

Stipend og tilskuddsreglement

Stipend- og tilskotsreglement for utøvere, trenere og ledere som representerer Åseral idrettslag
(revidert 25.10.2012)

Man kan søke om både tilskudd og stipend.

1.    STIPENDORDNING FOR YNGRE
(tom det året du fyller 20 år)

Søknadsfrist: 01. desember
Stipend reguleres av budsjettpost ”stipend til yngre utøvere».
Forutsetningen for å motta stipend, er at utøveren har betalt medlemskontigent i ÅIL for inneverande sesong og stå som registrert medlem i de kommende tre år.
Yngre utøvere kan søke klubben om utøverstipend hvert år. Hensikten med ordningen er å
stimulere og støtte yngre utøvere, som ønsker å satse på sin idrett. ÅIL kan årlig dele ut inntil
tre stipend à kr. 3.000,-. Kriterier for å søke stipend:
–   det skal fremlegges en årsplan for utøveren
–   trener/ voksenperson er ansvarlig for at årsplanen følges
–   det skal fremlegges et budsjett for hva stipendet skal benyttes til
–   det skal leveres en enkel resultatrapport etter at konkurransesesongen er over

 

2.   TILSKUDDSORDNING
      (13 år tom det året du fyller 20 år)

Søknadsfrist: 01. juni:

For å kunne søke om tilskudd plikter utøver seg til å inngå en individuell utøver-avtale med klubben. Ordninga gjelder for både lagidretter og individuelle idretter.
Det er styret som på vegne av klubben har fullmakt til å inngå utøver-avtale og tidsrommet på denne.
Utøveren må være medlem av ÅIL, betalt medlemskontingenten, og evt. treningsavgift, samt representere klubbeni konkurranser. Utøver-avtalen skal ta hensyn til alder, nivå, lokal tilhørighet og om utøveren mottar annen form for støtte. Utøver-avtale kan også inngås om du spiller for annen klubb som samarbeider med ÅIL. Utøver-avtalen er gyldig for ett år av gangen.

Den aktive utøveren forplikter seg til:

 1. Å bære korrekt de sponsormerker klubben/gruppa pålegger ham/henne
 2. Sørge for at sponsorene får en positiv profilering så ofte det lar seg gjøre
 3. Alltid ha den rette klubbdrakt og konkurransedrakt på seg under offisielle konkurranser
 4. Delta i et visst antall dugnader for klubben
 5. Ta på seg oppgaver som instruktør for de unge i klubben
 6. Fremvise politiattest i henhold til NIFs retningslinjer
 7. Å trene etter det opplegget trener/utøver blir enige om, ved å følge pålagt opplegg og føre   treningsdagbok. Delta på fellestreningene
 8. Avstå fra bruk av tobakk, alkohol og andre rusmidler i alle sammenhenger der klubben profileres

Dersom det oppstår uenighet om avtalen skal dette snarest bringes inn for styret i klubben for avgjørelse.

Tilskuddet er på en lik sum for alle utøvere og skal før hvert nytt regnskapsår fastsettes av styret.

Fra 2013 gjelder følgende (søknadsfrist 01. juni):
13 – 16 år: Kr 1.500,-
17 – 20 år: Kr 2.000,-


3. Dekking av utgifter til trener engasjert av ÅIL

For trenere dekkes reise (statens satser) og opphold fullt ut. For nødvendige ledere i tillegg til trener, dekkes reise og opphold.

4. Dekking av utgifter ved renn/turneringer innen egen krets

ÅIL dekker påmeldingsavgift for utøvere/lag i alderen 0-17 år som ønsker å delta på regionale renn, løp og turneringer. ÅIL dekker ikke påmeldingsavgift ved egne klubbmesterskap og andre klubbarrangement.

5. Støtte til andre klubber

ÅIL kan velge å gi tilskudd til samarbeidsklubber som tar imot sine medlemmer og tilbyr dem et tilbud ÅIL ikke kan gi. Det må da foreligge en samarbeidsavtale mellom klubbene, og tilskudd må øremerkes utøvere som er medlem av ÅIL.
Beløpet reguleres av budsjettposten «Støtte til samarbeidslag».